Koçluğun Tanımı, Koçluk Nedir? Koçluk Nasıl Uygulanır?

KOÇLUĞUN TANIMI
Son 10 senedir Türkiye’de Koçluk kavramı artık gündelik hayatımıza girmeye başladı.
Yaşam Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Kurumsal Koçluk, Öğrenci Koçluğu gibi değişik tanımlar gündelik hayatımızda duyduğumuz kavramlar haline geldi.
Tüm meslektaşlarımız kendilerine göre bazı tanımlar yapıyorlar. Ancak ilk aşamada koçluğun gerçek tanımını yapmamız gerekiyor.


Koçluk; ” Kişinin iç karar alma sistemlerine ilişkin farkındalığını arttıran içsel tüm bilgi kaynaklarına ulaşmasına ve bu kaynaklarını çözüm odaklı yaklaşımla istenildiği biçim ve süreklilikle kullanılmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.


“Koçluk” genellikle spor alanında duymaya alışık olduğumuz bir kavram. Ancak son yıllarda bu kavramı iş dünyasının kelime hazinesinde de sık sık karşılaşmaya başladık. Ayrıca koçluğun toplam kalite yönetimi, yetkinlik gelişimi, kadro güçlendirme, vb. programlarla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Koçluğun en genel anlamıyla “bireyin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma süreci” olduğunu söyleyebiliriz.


Çoğu araştırma göstermektedir ki, koçluk, bir öğretim ilişkisi olarak anlaşılmaktadır. Algı şöyledir; Koç danışanına belirli bir becerinin uygulanmasını yada belirli bir görevin nasıl yapılacağını gösterir. Daha sonra danışan uygulamaya koyulur ve koçtan geribildirim alır. Süreç şöyle işler: Koç işi gösterir, Danışan işi nasıl yapacağı üzerine çalışır,  Koç geribildirim verir ve tekrar gözden geçirir.


Ancak günümüzde koçluk ilişkisi bundan farklı bir süreçtir. Örgüt yapıları değişmiştir ve buna bağlı olarak, yöneticiler kontrol eden konumundan destekleyen konumuna gelmiştir. Bugün modern örgütler, çalışanlarına geliştirme, besleme, destek verme, yardım sunma gibi hizmetleri birer gereklilik olarak görürler ve koçluk sistemi bu gereksinimi karşılamak üzere doğmuştur. Koçluk ilişkisi, yetişkinler arası bir ilişkidir. Koçluğun etkin olabilmesi için bunun farkında olunmalıdır. Koçluk, insanları çocuk gibi kontrol etme işi değil, karşılıklı güven ve gizliliğe dayanan üretken çalışma ilişkileri kurma sürecidir. Ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi yürüyen bir gelişme modeli, kişinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını güçleştirir.

Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.  Eskiden uygulanan kontrol ilişkisinin bugün halen uygulandığı yerler olmakla birlikte, koçluğun kapsamı giderek genişlemektedir. Kalinauckas ve King’e göre, koçluk yeni bir geçici heves değildir. Güçlenen örgütlerde birlikte çalışmanın en etkili ve üretken biçimi için yeni bir yoldur.
Coach kelimesi Macaristan’ın bir kasabası olan “KOCSI”de üretilen taşıyıcı arabalara verilen isimden gelmektedir.1830’lu yıllardan itibaren ,ise ilk olarak İlgiltere’de Oxford Üniversitesinde öğrencileri sınava hazırlayan özel okutmanlar için kullanılan “argo” bir kelime olarak İngilizcede yerini almıştır


“Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz. Koçluk; bir kişinin, bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir hizmettir. Sözcüğün bu yalın anlamı bize koçluğun kimin için olduğunu da anlatıyor. Kişi derken yani içinde henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek ve başka bir yerde olma ihtiyacı veya arzusu içinde olan olan kişiyi anlamamız gerekiyor.  


COACH  ( KOÇ ) KELİMESİ NEREDEN TÜREMİŞTİR ?
C     ( collaborate ) - İşbirliği
O     ( observe ) - Gözlem
   ( ask ) - Sormak
C     ( challenge ) - Zorlama
   ( hypothesize ) - Hipotez üretme
Bu kelimelerden kastedilen:
İşbirliği :  Çalışanlarla ortak çıkarlar için işbirliği,
Gözlem :Çalışanların gelişimini sürekli olarak izlemek ve geri bildirim vermek, duyguları anlama, başarılarını kutlamak,
Sormak :Çalışanlardan bilgi almak, katkılarına ortam hazırlamak, sorumluluk vermek ve onlardan öğrenmek,
Zorlamak :Varsayımları tartışmak, diyalog ortamı hazırlamak, problemlerle ilgilenmek, ve korkuların üstesinden gelmek, bireyi çözüm üretmeye zorlamak,
Hipotez Üretme :Yapılan araştırmalara dayanarak çalışmalar için düşünceleri ortaya atmak ve iddialara mantıklı yaklaşım desteği vermektir.
 
KOÇ KİMDİR ?
Kendi belirlediği hedefine giden yolda, güçlü soruları ile müşterisinin seçeneklerini çoğaltması için farkındalık yaratan, kararlılığını ve motivasyonunu güçlendirmesi için ona alan açan, sadece müşterisi için dinleyen, merak eden, orada onun için var olan, önyargısız, tarafsız, çözüm ve gelecek odaklı kişidir.


Koçluk çeşitlerine bakacak olursak en fazla yaygın olanları;


KURUMSAL KOÇLUK
Şirket içinde kişisel gelişim ve yönetim konularıyla ilgili çalışılır. Şirketin içindeki üst düzey yöneticilerin ve/veya ekiplere koçluk yapılabilir. Şirketin daha verimli olabilmesi için, yöneticilerin ve çalışanların birlikte daha verimli çalışabilmeleri için koçluk desteği alabilirler. Kurumsal koçlukta bireylere odaklanılır .Bunun neticesinde şirket olumlu olarak etkilenecek ve gelişecektir .
Kurumsal koçlukta aşağıdaki konulara bakılır;
Kurum içinde iletişimi yaygınlaştırmak
Olumsuz iletişimden doğan zaman kaybını önlemek
Ortak dil ve değer birliği kazandırmak
Takım oluşturmak, sinerji yaratmak ve geliştirmek
Değişime ve gelişime hareket kazandırmak
Olumsuz duygulara yol açan davranışları tanımak
Olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak
İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak
Çalışanın kendisini tanımasını sağlamak, Farkındalığı arttırmak. Çalışanların mutlu olması, aynı zamanda, kuruluşların mutlu olması ve bundan kaynaklanarak iş dünyasında çalışanların potansiyelini ve motivasyonunu sağlamaktır.
Kurumsal Koç, vizyonunu gerçekleştirmek için tüm kaynaklarını  sürekli olarak geliştirir, günceller, farkındalık, gelişim ve değişime aracılık etmek için  dönüşüme giden yolda  müşterilerine  eşlik eder, tüm kaynaklarını bu yol süresince onların kullanımına sunar.
Kurumsal Koç; mutlu çalışanlar, mutlu kuruluşlar ve onların mutlu çalışanlarını çoğaltarak iş dünyasında çalışanların potansiyelini ve motivasyonunu  en yüksek düzeyde deneyimlemesine araç olur.
 
 
 
 
ÜST YÖNETİM KOÇLUĞU (EXECUTIVE COACHING)
İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfiler sonucu, aslında işi bilen, ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratılmaktadır. Bunun sonucu olarak mutsuz olan çalışanların sayısı artmakta ve bu bir kısır döngü halini almaktadır. Durumun bilincine varan yöneticiler, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanır. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırır, hem de kurumun performansını artırır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, gelişir ve kendini daha iyi tanır. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade eder.


PERFORMANS KOÇLUĞU (PERFORMANCE COACHING)
Performans koçluğu, kişi odaklı bir yönetim şeklidir. Koçun danışanla yüzü yüze iletişim halinde olup, ona destek olmasını ve onu teşvik etmesini gerektirir. Koçun sürekli bir rolden bir diğer role geçmesini gerektiren aktif bir süreçtir. Koçun pasif bir gözlemci değil, aktif bir katılımcı olması gerekir. Performans koçluğu, koçun görev verme ve iş çıktılarını kontrol etmekten çok, soru sorma, dinleme ve yardım becerilerine dayanır.
Genelde kurumun kendi içinde yarattığı koçlarla uygulanan bu metot, çalışanların verimini artırmak amacıyla kurum bünyesinde kullanılmaktadır. Bu konuda özel eğitim almış şirket koçları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk yapabilir. Kurum bunu sistematik bir biçimde uygulamaya koyar, kişilere özgü gelişme planları hazırlanır ve uygulanır. Bu iki tarafın da -çalışanlar ve kurum içinden gelen koçlar- kazandığı bir süreçtir


KARİYER KOÇLUĞU
Bir koç olarak yönetici, çalışanlarını kendi ilgi, yetenek ve bugün ve gelecekteki kariyer yollarını araştırmaya ve bunlara ilişkin mantıklı bir içgörü kazanmaya yöneltmelidir. Onlara alternatifleri görme ve kariyer kararları vermelerinde yardım etmelidir. Aynı zamanda örgütü de çalışanların kariyer hedefleriyle ilgili bilgilendirmelidir ki, örgüt buna göre planlar yapabilsin.


Yöneticiler, başarılı birer kariyer koçu olmak için çok iyi bir konumdadırlar. Çalışanlarının karşılaştığı kariyer kararlarını kendileri de vermek zorunda kalmışlardır. Koçların tecrübeleri, çalışanlara verdikleri kariyer kararlarının olası sonuçlarıyla ilgili fikir verir. Koçlar, kariyer tavsiyelerini dayandıracakları gerçek yaşam deneyimlerine ve işletmedeki fırsatlarla ilgili gerçek değerlerlere sahiplerdir. Çalışanların kariyer kararları verirken bilgilerine ulaşabilecekleri ağlar kurmuşlardır. Çalışanların kariyer planlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak için onların performanslarıyla ilgili performans değerlendirme bilgilerine ulaşma olanakları vardır. Tüm bunlar, koçun çalışanlarının istenilen performans düzeyine ulaşmalarını sağlamaktaki etkinliğini arttıracaktır.
 
GİRİŞİMCİLİK KOÇLUĞU (ENTREPRENEURSHIP COACHING)
İş kurma aşamasında olan veya mevcut işini sağlıklı bir şekilde büyütmeyi amaçlayan kişilere hedeflerine ulaşmak için hangi becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda verilen koçluk hizmetidir. Girişimciler kendi kişisel analizlerinin sonucunda iş kurmak veya işlerini büyütmek için gerekenlerin bilincine varır, kendilerini sorgularlar. Hedeflerini net olarak tanımlarlar. Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar.  Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanırlar. Harekete geçmenin verdiği enerjiyle hayat kalitelerini artırırlar. Daha fazla manevi ve maddi tatmin sağlarlar.


AİLE KOÇLUĞU
Aile içi ilişkilerin dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlayan koçluk yöntemidir. Aile koçluğu, kendi başlarına çözümü bulamayacak noktaya gelerek tıkanan ilişkilerin düzelmesine ve bireylerin bu konuda geliştirmeleri gereken yaklaşımlar konusunda yön verir. Sağlıklı aile ilişkileri sağlanır. Aile bireylerinin bireysel becerileri gelişir. Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar. Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir.


YAŞAM KOÇLUĞU
İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan yada hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengelemek ve ona anlam kazandırmak için aldıkları koçluk hizmetidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar. Kendi yaşamlarının lideri olurlar. Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlarlar. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar. Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar. Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir yaşam sürerler. Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir. Özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar. Ertelemeyi bırakırlar, eyleme geçerler. Öz disiplin sağlarlar. Kaynaklarını daha etkin kullanırlar.


EĞİTİM KOÇLUĞU
Eğitim Koçluğu ; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan ,öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Koçluk öğrencinin ,kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına ,organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
 Koçluk NLP'nin temel varsayımlarından dördünü uygular.
1 - Herkes ihtiyacı olan yeteneklere sahiptir ya da bunları elde edebilir.
2 - İnsanlar yapabilecekleri en iyi tercihi yaparlar.
3 - İnsan davranışı amaçlıdır.
4 - Anlamak için eyleme geçmek gerekir.


Koçluk, her bireyi potansiyelini anlaması ve onu nasıl kullanacağını öğrenmesi konusunda güçlendirmek için oluşturulmuştur. Koç, danışanı iyi bir şekilde anlayarak, onu ne zaman desteklemesi, ve yol göstermesi gerektiğini bilir. Koç ve danışan birebir çalışarak, danışanın deneyimleri, olgunluğu, bilgisi ve kariyer yolu kadar, örgütün ihtiyaçlarını da dikkate alarak, anahtar gelişim hedeflerini koyar ve bunlara ulaşırlar. Koçluk, yönetilebilecek ve ölçülebilecek kısımlara ayrılabilecek amaçlar yaratmaya teşvik eder.

Bunu desteklemek için, koçluk “az ve sık” temeline dayanarak, yüz yüze görüşmeler, telefon ve e-mail geribildirimleri ve işbaşında gözlem gibi uygulamaların kombinasyonu ile yapılır. Koç, danışanın kararlaştırılan yaklaşımı incelemesini ve ona uymasını ve performans ve iş doyumunu arttırmak için yeni fikirler araştırmasını birer gereklilik olarak sunacaktır. Koçluk ilişkisinin doğması, ihtiyaçların, beklentilerin ve hedeflerin dikkatli bir şekilde düşünülmesini gerektirir.


Format, içerik ve süre üzerinde anlaşılmalıdır. Bunlar iki taraf arasındaki karşılıklı saygıya ve empatiye dayanır ve sonuçlara ulaşmaya bağlılıkla alttan desteklenir.
Koçluk konusunu yakın çevremizde konuştuğumuzda tarafımıza gelen sorular hep aynı oluyor;
-         Ne yapacağımı sen mi bana söyleyeceksin?
-         Psikoloğum var,
-         Yani bir nevi psikologluk değil mi?
-         Ben bu işe inanmıyorum.
-         Yani danışmanlık değil mi?
-         Sorulara cevap verince ne olacak?
-        Sonuçta benim kararımsa ben bu sorulara zaten cevap verip uygulayabilirim kendi kendime.
İşte bu karmaşıklığı önlemek için bizim yaklaşımımızı ve nasıl çalıştığımızı paylaşmak istiyorum.
Aslında koçluk kişilere ayna tutmaktır. Danışan ( müşteri ) o aynada kendini görür. Kendini geliştirmek, gerçekleştirmek, hayatta bırakmak istediği iz yolunda ilerlemek adına ihtiyacı olan kaynakları fark eder. Kendini kısıtlayan, geride tutan iç seslerini, direnç noktalarını bulur. Bir seçim yapar. Her insanın doğal olarak yaratıcı, bütün ve ihtiyacı olan tüm kaynaklara sahip olduğuna inanır koçluk.
Koçluk deneyimi çok güçlüdür çünkü güvenli, yargısız bir ortam sunar. Çoğu zaman, güçlü bir sorunun ardından sessizlik ve “hmm” larla başlayan bir düşünce getirir.
 
KOÇLUKLA ilgili danışanların aklına takılan sorular ve verilmesini önerdiğim cevapları aşağıda paylaşmak istiyorum.


Koçluk süreci nasıl işler?
Koçluk süreci bir tanışma seansı ile başlar. Bu seans, normal koçluk seanslarından biraz daha farklıdır. Danışan ve koçun birbirlerini tanımaları, koçun çalışma prensiplerini, değerlerini ortaya koyması ve danışanın beklentilerini ve hedeflerini dinlemesi için yapılır. Bu seansın sonunda, danışan için ideal olarak koçluk ilişkisi, koçun duruşu ve koçluk yolculuğundan kendi için nasıl bir fayda sağlayacağı netleşmiş olur ve danışanla koç birlikte çalışıp çalışmama kararı alırlar.


Genellikle, ortalama 6-8 seanslık bir sürece ( her seans 60- 90 dk ) sadık kalmayı ve her seansı 2 hafta aralıklarla yapmayı tercih etmek gerekmektedir. Koç ve danışan, bu süreci birlikte tasarlar ve gelişmelere göre sürekli güncelleyebilir.


Koçluk seanslarının belli bir akışı var mı?
Koçluk tanışma görüşmesinden sonra birlikte çalışmaya karar verildiğinde, ilk seans bir keşif seansı niteliğindedir. Genellikle bu seans, diğer seanslardan farklı olarak daha uzun sürer. Bu seansta her koçun kullandığı metot farklıdır.


Koçluk seanslarına konuyu danışan getirir. Bu konunun, danışan için güncel, o gün (hatta o 1 saat içinde) biraz daha derinleşmek istediği bir konu olması önemlidir. Genellikle değişken hayatlarımızda, her an yepyeni konular karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu hazırlığı seanstan çok önce yapmaktansa, koçluk seansı yolunda yapmak, o anda olmak ve değişebilecek önceliklerimize de alan açmak adına daha uygun. İlişki tasarımı yaptıktan ve konuyu belirledikten sonra koçluk başlıyor. Koçluk seansı, danışanın istek, ihtiyaç ve seans sonunda almak istediklerine bağlı olarak koçla danışanın anda olarak, hatta anda birlikte dans ederek izledikleri bir süreç.


İnsanlar neden koçluk hizmeti alırlar?
Bunun cevabı herkes için farklı olabilir. Birey kendi başına içinden çıkmakta zorlandığı, kendini sabote ettiğini düşündüğü ve kendini huzursuz eden konularda koçluk almayı tercih edebilir. Zaman zaman, kendisini eyleme geçirecek adımları atmak, kendi içindeki cesaretli tarafa erişebilmek, var olan ama bastırmış olduğu, farklı bir tarafını ortaya çıkarmak için koçluk almak bireye iyi gelebilir.


Danışanlar, ( müşteriler ) genellikle kariyerlerinde ya da ilişkilerinde bir huzursuzluk yaşadıkları için; hayattaki hedeflerini, amaçlarını bulmakta adım atmakta zorlandıklarında; ya da başarı, zaman yönetimi, para ile olan ilişkileri vb. daha belirli konularda farkındalıklarını artırmak istedikleri için koçluk almaya karar verirler.


Koçluk neyi çözer?
Koçluğun prensibinde çözmek yoktur. Başta bahsettiğim gibi, danışan kendi sorununu kendi çözer, koç ona ışık tutar. Koçlar, soruna değil kişiye koçluk yaparlar. Her koçun bir problemi çözme şekli farklıdır. Koçlar yönlendirme yapmaz ve akıl vermezler, bu mentorluk şapkasına özgüdür.


Ancak, koçluk süreci boyunca, danışan kendi içindeki çatışmaları, huzursuzlukları çözer. Bu da koçluğun gücünden, farklı bakış açılarından bakmayı, güçlü sorularla derinleşmeyi, imgelemelerle hayal etmeyi, danışanın içindeki kaynaklara ayna tutmasıyla farkındalığını derinleştirmesini sağlayarak gerçekleşir.


Farkındalığım zaten yüksek, koçluk bana buna ek olarak ne katabilir?
Çoğunlukla kendimize aynı gözlerle bakarız ve zaman zaman bu gözlerin önündeki perdeyi, buğuyu ya da lekeyi fark etmeyiz. Kendimize dair yargılarımız ve etiketlerimiz vardır. Konfor alanımız bellidir. Tüm bunlar, günlük hayattaki farkındalıklarımızı sınırlandırabilir. Koçluk sürecinde, gözlerimizin önündeki perdeyi aralamayı ya da kaldırmayı, kendimize dair unuttuğumuz yönleri keşfetmeyi deneyimleriz. Yalnızca bunların farkındalığı bile bize netlik verir, eyleme geçirir, tatmin seviyemizi artırır ve bilinçli seçimler yapmamızı sağlar. Anlatılmaz, yaşanır bir tarafı var bence koçluğun. Koçluk almadan bunu anlayabilmek için belki koçluk alan bir yakınınızdaki dönüşüme dikkat edebilirsiniz.


Danışanlar da genellikle şunu söyler: “Bir yabancıya koçluk deneyimimi anlatırken zorlanıyorum ama ailem ve çevremdekiler bendeki dönüşümü şaşkınlık ve merakla izliyorlar.”


Gizlilik nasıl garanti edilir?
Koçluğa başlamadan önce genellikle koç ile danışan arasında yazılı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır. Gizlilik koçluğun temel esası olduğu için, karşılıklı bunu temin edebilmek çok önemlidir. Zaten meslek etik ilkeleriyle birlikte resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda.


Herkes kendine KOÇ’um diyor. Kendim için uygun bir koçu nasıl seçebilirim?
Bir koçla çalışmadan önce, onunla yapacağınız tanışma seansı çok önemli.
Koçluğun ne olduğu benim için net mi, aradığım kişi bir koç mu (yoksa mentor/psikolog/danışman mı?), koçlukla benim için neler mümkün olabilir ve bu süreci deneyimlemeye istekli miyim?
Bu koçla açık ve güvende hissedebilir miyim? Değerleri ve enerjisi bana uygun görünüyor mu? Sunduğu süreç, seansların süresi, konumu, ücreti benim için uygun mu?
Bu koçun koçluk eğitimi, kendini koçluk alanında beslediği diğer kaynaklar neler?
Bunlar dışında, önerim ICF akredite bir koçluk okulundan eğitim almış, koçluğu severek yaptığını hissettiğiniz ve mesleki standartların korunmasına önem veren Uluslararası bir kuruluş olan ICF KPD’ ne  ( Koçluk Platformu Derneği)  üye olan bir koçla çalışmanız.
Birçok işletme bu sistemin avantajlarını anlamışken, masraf azaltma ve rasyonelleşme gerçekleri, yöneticilerin çalışanlara yatırım yapacağı zamanı kısıtladı. Dışardan koçlar getirmek, koçluk modelini kurum içinde adım adım, zamana yayarak, dışardan gelen tecrübeli bir yardımcı takımla gerçekleştirmeyi sağlayacağından, etkili bir alternatif olarak görülmektedir.


Koçluk programları, genellikle değişim ya da hızlı gelişme dönemlerinde uygulanır. Genellikle olağanüstü sonuçlara ulaşılır. Güçlü bir koçluk kültürü geliştiren kurumlar, çalışanlarını öğrenmeleri ve gelişmeleri için güçlendirme konusunda sıkı bir bağlılık oluşturmuşlardır. Bu kurumlar, daha büyük bağlılık, katılım ve sadakat ile ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme, artan motivasyon, etkinlik ve profesyonellikte kendini gösterir.
Bu bilgilerden sonra biraz da Koçluk hizmetinin etkilerine aşağıdaki tablo ve açıklamaları inceleyerek bakalım.
  
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki Slaytta “ Bireysel veya   Kurumsal Koçluk Hizmeti “ almış kişilerin  davranışlarındaki değişikliklerin  oranlarını göreceksiniz.Buna göre ;
% 68’i           Kendisini daha iyi tanıyor;
% 62’si         Kendisi ve çevresi için daha yararlı amaçlar belirliyor;
% 61’i           Daha dengeli yaşam kuruyor ve bunu sürdürüyor;
% 57 ‘si        Daha düşük stres altında yaşamını sürdürüyor;
% 53’ünün    Kendisini keşfetme düzeyinde artış kaydediyor;
% 52’sinin     Güven duygusunda artış görüyor;
% 43’ünün;   Yaşam Kalitesi yükseliyor;
% 40’ının      İletişim becerilerinde artış kaydediliyor.  

Sizin için buradayız, bizimle iletişime geçin

Hizmetlerimiz ve fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bize Danışmaktan çekinmeyin.

Sizi Arayalım